Javna nabava

Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/2011) VIRKOM d.o.o. Virovitica objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te njihovo izvršenje, a što odgovara i članku 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, (N.N. br.172/03 i članku 16. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama, (N.N. br: 144/10).

 

 


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Telefonske i internetske usluge


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Usluge provođenja otvorenog postupka javne nabave sukladno članku 89. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016), za predmet nabave „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica, Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Nabava rabljenog putničkog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zaštitna odjeća i obuća ( HTZ oprema )


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Sistematski pregledi zaposlenika u 2018. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Nabava novih vodomjera u 2018. god


Objava javnog nadmetanja – licitacije za prodaju osobnog vozila u vlasništvu Virkom d.o.o.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ev. br. 1-J/18

Sanacija asfaltnih površina nakon popravka vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na području grada Virovitice u 2018. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ev. br. 3-J/18

Održavanje poslovnog software-a LC SPI u 2018. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ev. br. 43-B-17

– Izrada glavnog projekta Sanacije dijela vodoopskrbnog sustava – glavni vodoopskrbni prsten Virovitica – Suhopolje – Gradina – Lukač – Virovitica


 

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Aglomeracije Virovtica

Ev. Br. Nabave 7-V/17

Dokumentacija

01 UPOV_VT-Knjiga 1_2017_PS

02 UPOV_VT-Knjiga 2_2017_PS

03 UPOV_VT-Knjiga 3_2017_PS

04.1 UPOV_VT-Knjiga 4.1_2017_PS

04.2 UPOV_VT-Knjiga 4.2_2017_PS

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 PRVI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 DRUGI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 TRECI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 CETVRTI DIO

05.2 UPOV_VT-Nacrti_PS

07 Geodetska podloga i granica

OBAVIJEST O PRETH. SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSP. SUBJEKTIMA

Izvješće nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Rekonstrukcija i izgradnja pristupne ceste i parkirališta, Ev.broj nabave: 4-M/17

Izvješće nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Natječajna dokumentacija

ESPD obrazac

Troškovnik


Raspisan je natječaj putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina 23.06.2017. godine:

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava:

IZGRADNJA SANITARNE I OBORINSKE KANALIZACIJE U NASELJU MILANOVAC, ULICA SVETOG KRIŽA, II ODVOJAK

Broj objave: 2017/S 0F5-0012642

Krajnji rok za dostavu ponuda: 13.07.2017. godine do 10,00 sati

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

 

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0012642

 


Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Izvješće o prihvaćenim primjedbama i prijedlozima

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

DON – kanalizacija Milanovac

ESPD – obrazac

Troškovnik

Tekstualni dio

Situacija postojece stanje

Situacija sanitarne kanalizacije

Uzdužni profil san. kanalizacije

Uzdužni profil san. kanalizacije 2

NPP ceste

NPP rova

PP reviziono okno

AB reviziono okno na mjestu priklj.