Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Virkom d.o.o. uređeno je Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, kojeg možete poslati:

 • na adresu Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33 000 Virovitica
 • na broj faksa: 033 725 400 ili
 • donijeti osobno u Virkom d.o.o.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Virkom d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. 12/14, 15/14).

 

Službenik za informiranje:

Tomislav Kovačević, ing.
tel: 033 725 825
e-mail: tomislav.kovacevic@virkom.hr

Dokumenti prema Zakonu o pravu na pristup informacijama

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Virkom d.o.o. Virovitica objavljuje dokumente:

Donacije

 

PRAVILNIK O SPONZORIRANJU I DONIRANJU

 

Informacije o unutarnjem ustrojstvu

Uprava društva (direktor):

 • Margareta Ptiček, mag. oec.

Nadzorni odbor:

 • Dario Vranek, predsjednik
 • Emil Turk, član-predstavnik radnika
 • Mario Lukačević, član
 • Dražen Moslavac, član
 • Vladimir Župan, član
 • Tomislav Živković, član
 • Dražen Čimin , član

Skupština:

 • Gradonačelnik grada Virovitice – Ivica Kirin, dipl.ing.
 • Načelnik Općine Suhopolje – Siniša Horvat
 • Načelnik Općine Gradina – Marko Ajček
 • Načelnik Općine Špišić Bukovica – Hrvoje Miler
 • Načelnik Općine Lukač – Đuro Bukvić

Povjerenstvo za reklamacije

Temeljem odredbi čl.24. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09), u Virkomu d.o.o. dana 17.04.2012.g osnovano je povjerenstvo za reklamacije potrošača. Povjerenstvo pisanim putem odgovara na primljene reklamacije i pritužbe potrošača.

Članovi povjerenstva:

 • Blaženka Špoljarić, Virkom d.o.o., predsjednica Povjerenstva
 • Slađana Peula, Virkom d.o.o., član Povjerenstva
 • Darko Jedvaj, Virkom d.o.o., član Povjerenstva
 • Boris Kelčec, Virkom d.o.o., član Povjerenstva
 • Zlatko Kovač, predstavnik udruge za zaštitu potrošaća, član Povjerenstva

Kontakt

 • Telefon: 033 725 802
 • e-mail: pravnasluzba@virkom.hr

 

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama