Digitalna pristupačnost mrežnih stranica

Izjava o pristupačnosti

Virkom d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Virkoma d.o.o.  koje se nalazi na adresi: www.virkom.hr (u nastavku: mrežne stranice).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.Provjerom pomoću adekvatnog alata za testiranje pristupačnosti, te intervencijama na html kodu,  ispunjena je većina zahtjeva pristupačnosti, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • postoji nekoliko redundantnih poveznica;

Virkom d.o.o. radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 22. rujna 2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene te automatizirane provjere pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool koje je proveo Virkom d.o.o.

Izjava je zadnji put preispitana dana 22. rujna 2020.

Virkom d.o.o. će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga nepristupačnosti, a najmanje jednom godišnje.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih internetskih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Virkom d.o.o.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Virkoma d.o.o.  korisnici mogu uputiti elektroničkom poštom na informatika@virkom.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.