Javna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2018. godine

Sukladno članku 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1.siječnja 2018. godine,  naručitelj je dužan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma te je isti obvezan ažurirati prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Virkom d.o.o., ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

 

 


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Kanalizacija Virovitica, Milanovac – Vinogradski piut V odvojak


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Radovi na produženju kanalizacijskog sustava: Radovi u gradskom parku – odvodnja opkopa


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Rekonstrukcija priključnog voda vodoopskrbe Dječjeg vrtića u Suhopolju


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Servis crpnih agregata


 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Sanacija nogostupa nakon izvođenja priključaka na sustavu odvodnje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluge stručnog nadzora na završetku radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Gradina


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Servis fekalnih crpki


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Dokumentacija o javnoj nabavi –

osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2020. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Godišnji servis klorne stanice


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Nabava priključnih spojnica za nove priključke na vodoopskrbni sustav


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Nabava goriva


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

servisiranje  i održavanje elektronike i elektro opreme


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Bravarski radovi


Natječajna dokumentacija

Nabava goriva u 2020. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluga ugradnje i zamjene elektroničkih uređaja i opreme na MRM Lukač


Izgradnja sustava odvodnje naselja Lozan

Ev. broj nabave: 5-M/20

Dokumentacija je dostupna na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Završetak radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Gradina

Ev. broj nabave: 4-M/20

Dokumentacija je dostupna na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluge građevinske mehanizacije i sanacije manjih objekata


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Telefonske i internetske usluge


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Sanacija asfaltnih površina nakon popravka vodovodnih i kanalizacijskih instalacija

na području grada Virovitice u 2020- godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Sistematski pregledi zaposlenika


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Održavanje software-a LC SPI


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Izrada prijektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske dozvole

za Aglomeracije Pitomača i Stari Gradac


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Izrada tehno-ekonomske analize odabira cijevnog materijala za aglomeraciju Pitomača


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Izrada idejnog i glavnog projekta za Poslovnu građevinu  –

građenje garaže, nadstrešnice i boksa za šljunak na Bikani


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Servis bunarske crpke Grundfos MMS 8000


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Nabava vijčanog kompresora u postrojenju za preradu vode


 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluge poboljšanja kvalitete otpadne vode u odvodnom sustavu metodom biopotpore


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Nabava novog teretnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici Sv. Trojstva – III odvojak – produženje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici Antunovac- desna strana – produženje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici Stari Rezovac u Rezovcu – produženje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radna odjeća i obuća ( HTZ oprema)


Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

USLUGE NADZORA NAD PROJEKTOM „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA“,

     Evidencijski broj javne nabave: 1-V/19,  broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0035859 od dana 10.09.2019. godine


 Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA“

    Evidencijski broj javne nabave: 2-V/19,  broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0035869 od dana 10.09.2019. godine


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Rekonstrukcija i dogradnja stanica za podizanje tlaka u visokoj zoni Virovitice


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u Kolodvorskoj i Bilogorskoj ulici u Vukosavljevici


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici 30. Svibnja I odvojak – Milanovac – produženje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Nabava i ugradnja uređaja za mjerenje mutnoće vode


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


DOKUMENTACIJA O NABAVI 9-J-19

OSIGURANJE IMOVINE, OPREME, VOZILA I OSOBA


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 37-J-19

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u ulici Pavla Radića


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 36-J-19

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sabirnog kolektora istok – nastavak


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 34-J-19

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi na CS u Lukaču


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda12-J-19

Servisiranje i održavanje elektronike i elektro opreme u 2019. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 13-J-19

Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2019. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 32-J-19

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u Koriji


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 31-J-19

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici Tina Ujevića


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 15-J-19 –

Telefonske i internetske usluge


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 8-J-19

Nabava goriva u 2019. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 24-J/19

Usluga godišnjeg servisa klorne stanice „Bikana“


Natječajna dokumentacija

Nabava goriva u 2019. godini


Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

RADOVI NA IZGRADNJI SABIRNOG KOLEKTORA ISTOK – nastavak
Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0012499


 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PREDMET NABAVE:

Radovi na izgradnji sabirnog kolektora istok – nastavak;

Ev. broj nabave 6-M/19


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

Naručitelj, VIRKOM d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica, OIB:55802054231,  pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

Radovi  na izgradnji sabirnog kolektora istok – nastavak, Ev. broj nabave: 6-M/19. 

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: virkom-uprava@virkom.hr. Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 15.03.2019. do 22.03.2019. godine.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

PRILOZI:

  1. Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev.broj nabave: 6-M/19
  2. Troškovnici
  3. Nacrti 1
  4. Nacrti 2
  5. Nacrti 3
  6. Nacrti 4

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Servis elektromotora u 2019. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Umjeravanje i servisiranje vodomjera u 2019. god


Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Nabava novih vodomjera u 2019. god


 

 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Sanacija asfaltnih površina nakon popravka vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na području grada Virovitice u 2019. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Radovi na sanaciji okna na CS Lukač BPOV.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Izrada idejnog i glavnog projekta za object obrade otpadne vode od pranja pješčanih filtera vodocrpilišta BIKANA u Virovitici


 Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Aglomeracije Virovitica

Ev. Br. Nabave 7-V/17

Dokumentacija

01 UPOV_VT-Knjiga 1_2017_PS

02 UPOV_VT-Knjiga 2_2017_PS

03 UPOV_VT-Knjiga 3_2017_PS

04.1 UPOV_VT-Knjiga 4.1_2017_PS

04.2 UPOV_VT-Knjiga 4.2_2017_PS

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 PRVI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 DRUGI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 TRECI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 CETVRTI DIO

05.2 UPOV_VT-Nacrti_PS

07 Geodetska podloga i granica

OBAVIJEST O PRETH. SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSP. SUBJEKTIMA

Izvješće nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VIROVITICA

broj objave u EOJN: 2018/S 0F5-0011630


USLUGE PROVEDBE INFORMIRANJA JAVNOSTI I VIDLJIVOSTI PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA

broj objave u EOJN: 2018/S 0F5-0014347