Javna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2018. godine

Sukladno članku 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1.siječnja 2018. godine,  naručitelj je dužan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma te je isti obvezan ažurirati prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Virkom d.o.o., ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

Plan nabave

Planovi nabave   za prethodne godine kao i za 2021. godinu objavljeni su na ovim službenim stranicama u podnaslovu Pristup informacijama u sklopu Dokumenti prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Plan nabave kao i sve njegove izmjene objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Na poveznici se može izvršiti pretraga navedenog plana nabave.

 


Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

Projekt “Povećanje kvalitete usluga vodoopskrbe kroz digitalizaciju sustava detekcijom kvarova i očuvanjem kvalitete vode”

broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0034120 od dana 09.08.2023. godine


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 9-J/23 –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda13-J/23 –

Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2023. god.


Dokumentacija o nabavi 9-J/23 –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Poziv na dostavu ponude 13-J/23 –

Nabava materijala za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2023. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 14-J/23 – Bravarski radovi


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 27-J/23 –

Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina


Poziv na dostavu ponude 14-J/23 – Bravarski radovi


Poziv na dostavu ponude 12-J/23 –

Usluge servisiranja i održavanja elektronike i elektro opreme


Poziv na dostavu ponude 27-J/23 –

Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 25-J/23 – Servis fekalnih crpki


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda17-J/23 –

Usluge revizije financijskih izvještaja društva Virkom d.o.o. za 2023. godinu


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 10-J/23 – Servis crpnih agregata


Poziv na dostavu ponude 17-J/23 –

Usluge revizije finanacijskih izvještaja za 2023. godinu


Poziv na dostavu ponude 25-J/23 –

Servis fekalnih crpki


Poziv na dostavu ponude 10-J/23 –

Servis crpnih_agregata


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 22-J/23 –

Rekonstrukcija i dogradnja hidro stanice za podizanje tlaka u visokoj zoni Špišić Bukovice


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 2-J/23 –

Nabava novih vodomjera u 2023. godini


Poziv na dostavu ponuda 22-J/23 –

Rekonstrukcija i dogradnja hidro stanice za podizanje tlaka u visokoj zoni Špišić Bukovice


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 18-J/23 –

Usluge građevinske mehanizacije i sanacije manjih objekata


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 28-J/23 –

Usluge servisiranja procesne opreme UPOV – a Virovitica


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda16-J/23 –

Nabava potopne crpke za CS Stara škola u Suhopolju


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 15-J/23 – Telefonske i internetske usluge


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 1-J/23 –

Sanacija asfaltnih površina nakon popravka vodovodnih i kanalizacijskih instalacija

na području grada Virovitice u 2023. godini


Poziv na dostavu ponuda 18-J-23 –

Usluge građevinske mehanizacije i sanacije manjih objekata


Odluka o odabiru –

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta


Zapisnik o pregledu i otvaranju ponuda –

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta


Odluka o objavi javnog nadmetanja za

davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 32-J/23 –

Usluga pripreme podataka iz GIS-a u formatu propisanom za unos u

Sustav katastra infrastrukture (SKI) i Jedinstvena informacijska točka (JIT)


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 20-J/23 – Nabava električnog osobnog vozila


Poziv na dostavu ponuda –

Nabava električnog osobnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 39-J/23 –

Održavanje software-a LC-SPI


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 39-J-22 –

Izrada idejnog i glavnog projekta za poslovnu građevinu – građenje garaže, nadstrešnice i boksa za šljunak na Bikani


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 38-J-22 –

Radovi na izgradnji crpne stanice u naselju Gradina


Objavljena dokumentacija za objedinjenu javnu nabavu fotonaponskih elektrana


Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

„NABAVA OPREME ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM ODVODNJE AGLOMERACIJE PITOMAČA – CISTERNA ZA TRANSPORT UGUŠĆENOG MULJA“    

Evidencijski broj javne nabave: 1-M/22, 

broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0032973 od dana 18.08.2022. godine


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 9-J/22 –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Dokumentacija o nabavi 9-J/22 –

Osiguranje imovine, opreme i vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 13-J/22 –

Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2022. godini


 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 12-J/22 –

Servis i održavanje elektronike i elektro opreme


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Nabava i isporuka električnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 36-J-22 –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava u Čemernici, Zagrebačka ulica III odvojak


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda18-J-22 –

Usluge građevinske mehanizacije i sanacije manjih objekata


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda14-J-22 – Bravarski radovi


Poziv na dostavu ponude za Nabavu i isporuku električnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda17-J-22 –

Usluge revizije financijskih izvještaja za 2022. godinu društva Virkom d.o.o.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda5-J-22 – Radna odjeća


 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 29-J/22 – Nabava usluge Stručnog nadzora nad radovima na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Sveti Đurađ – Virovitički ribnjaci


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 38-J/21 – Nabava i isporuka električnog vozila


Poziv na dostavu ponuda – Nabava i isporuka električnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 35-J/22 –

Nabava usluge radijskog oglašavanja te oglašavanja u tiskanim i digitalnim medijima


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – 26-J/22 – Radna_obuća


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 15-J/22 – Telefonske i internetske usluge


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 11-J/22 – Servis i održavanje motornih vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 2-J-22/ – Nabava novih vodomjera u 2022. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 1-J/22 –

Sanacija asfaltnih površina nakon popravka vodovosnih i kanalizacijskih instalacija na području grada Virovitice u 2022. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 21-J/21 –

Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 19-J/22 –

Sistematski pregledi zaposlenika za 2022. godinu


Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za sudjelovanje u

Postupku prethodnog savjetovanja za postupak nabave radova

“Radovi na izgradnji spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Sveti Đurađ –

Virovitički ribnjaci”

Naručitelj: Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica, Republika Hrvatska,

OIB: 55802054231

Evidencijski broj nabave: 8-M/22

Predmet nabave: Radovi na izgradnji spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Sveti Đurađ –Virovitički ribnjaci                                     

Datum početka prethodnog savjetovanja: 01.03.2022.g.

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 07.03.2022.g.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

PRILOZI:

 1. Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev.broj nabave: 8-M/22
 2. Troškovnik
 3. Glavni projekt
  1. Glavni projekt 1. dio
  2. Glavni projekt 2. dio
  3. Glavni projekt 3. dio
  4. Glavni projekt 4. dio
  5. Glavni projekt 5. dio
 4. Poziv

 

1. izmjena dokumentacije:

1. Ispravak DON vodovod Sveti Đurađ – virovitički ribnjaci 02.03.2022.

Natječajni troškovnik izmjena br. 1. Za 8-m-22


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 38-J/21 – Nabava i isporuka električnog vozila


Poziv na dostavu ponuda za nabavu i isporuku električnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 38-J/21 – Nabava i isporuka električnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 40-J-21 – Nabava programskog paketa za bazu podataka i operativni programski paket


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 39-J/21 – Nabava informatičke opreme – centralni računalni poslužitelj


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 3-J/22 – Održavanje software-a LC-SPI


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 38-J/21 Nabava i isporuka električnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 25-J/21

Servis fekalnih crpki


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda23-J/21 –

Nabava priključnih spojnica za nove priključke na vodoopskrbni sustav


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 16-J/21 –

Servis crpnih agregata


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 37-J-21

– Radovi na rekonstrukciji uličnog vodovoda u Špišić Bukovici, ulica Bukovački vinogradi – Lug


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 27-J-21-

Rekonstrukcija glavnog kolektora – ugradnja zapornice za preusmjeravanje vode na novi UPOV


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 28-J-21 –  Rekonstrukcija crpne stanice Korija III i rekonstrukcija tlačnog  cjevovoda u naselju Korija


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 9-J/21 –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 32-J-21 – Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe u naselju Milanovac, ulica Sv. Trojstva


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 33-J-21 – Rekonstrukcija sustava odvodnje u naselju Rezovac, ulica Stari Rezovac


Dokumentacija o javnoj nabavi 9-J/21 –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 8-J-21 – Nabava goriva


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  14-J-21 –

Bravarski radovi


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 18-J-21 –

Usluge građevinske mehanizacije i sanacije manjih objekata


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  13-J-21 –

Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2021. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Servisiranje i održavanje elektronike i elektro opreme


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe u naselju Rušani


Natječajna dokumentacija – Nabava goriva u 2021. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe u naselju Sveti Đurađ


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Usluga sanacije kućnih priključaka na slivu kolektora II u ulicama J.J. Strossmayera i F. Fujsa u Virovitici


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Radovi na izgradnji i sanaciji nakon izgradnje vodnih građevina


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Nabava teretnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Servis i održavanje motornih vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Umjeravanje i servisiranje vodomjera u 2021. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Nabava novih vodomjera u 2021. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- Telefonske i internetske usluge


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Sanacija asfaltnih površina nakon popravka vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na području grada Virovitice u 2021. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Kanalizacija Virovitica, Milanovac – Vinogradski piut V odvojak


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Radovi na produženju kanalizacijskog sustava: Radovi u gradskom parku – odvodnja opkopa


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Rekonstrukcija priključnog voda vodoopskrbe Dječjeg vrtića u Suhopolju


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Servis crpnih agregata


 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Sanacija nogostupa nakon izvođenja priključaka na sustavu odvodnje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluge stručnog nadzora na završetku radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Gradina


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Servis fekalnih crpki


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Dokumentacija o javnoj nabavi –

osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2020. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Godišnji servis klorne stanice


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Nabava priključnih spojnica za nove priključke na vodoopskrbni sustav


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Nabava goriva


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

servisiranje  i održavanje elektronike i elektro opreme


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Bravarski radovi


Natječajna dokumentacija

Nabava goriva u 2020. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluga ugradnje i zamjene elektroničkih uređaja i opreme na MRM Lukač


Izgradnja sustava odvodnje naselja Lozan

Ev. broj nabave: 5-M/20

Dokumentacija je dostupna na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Završetak radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Gradina

Ev. broj nabave: 4-M/20

Dokumentacija je dostupna na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluge građevinske mehanizacije i sanacije manjih objekata


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Telefonske i internetske usluge


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Sanacija asfaltnih površina nakon popravka vodovodnih i kanalizacijskih instalacija

na području grada Virovitice u 2020- godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Sistematski pregledi zaposlenika


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Održavanje software-a LC SPI


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Izrada prijektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske dozvole

za Aglomeracije Pitomača i Stari Gradac


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Izrada tehno-ekonomske analize odabira cijevnog materijala za aglomeraciju Pitomača


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Izrada idejnog i glavnog projekta za Poslovnu građevinu  –

građenje garaže, nadstrešnice i boksa za šljunak na Bikani


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Servis bunarske crpke Grundfos MMS 8000


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Nabava vijčanog kompresora u postrojenju za preradu vode


 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Usluge poboljšanja kvalitete otpadne vode u odvodnom sustavu metodom biopotpore


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Nabava novog teretnog vozila


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici Sv. Trojstva – III odvojak – produženje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici Antunovac- desna strana – produženje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici Stari Rezovac u Rezovcu – produženje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radna odjeća i obuća ( HTZ oprema)


Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

USLUGE NADZORA NAD PROJEKTOM „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA“,

     Evidencijski broj javne nabave: 1-V/19,  broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0035859 od dana 10.09.2019. godine


 Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA“

    Evidencijski broj javne nabave: 2-V/19,  broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0035869 od dana 10.09.2019. godine


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Rekonstrukcija i dogradnja stanica za podizanje tlaka u visokoj zoni Virovitice


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u Kolodvorskoj i Bilogorskoj ulici u Vukosavljevici


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici 30. Svibnja I odvojak – Milanovac – produženje


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Nabava i ugradnja uređaja za mjerenje mutnoće vode


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda –

Osiguranje imovine, opreme, vozila i osoba


DOKUMENTACIJA O NABAVI 9-J-19

OSIGURANJE IMOVINE, OPREME, VOZILA I OSOBA


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 37-J-19

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u ulici Pavla Radića


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 36-J-19

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sabirnog kolektora istok – nastavak


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 34-J-19

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi na CS u Lukaču


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda12-J-19

Servisiranje i održavanje elektronike i elektro opreme u 2019. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 13-J-19

Materijal za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 2019. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 32-J-19

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava: Radovi u Koriji


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 31-J-19

Radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava:

Radovi u ulici Tina Ujevića


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 15-J-19 –

Telefonske i internetske usluge


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 8-J-19

Nabava goriva u 2019. godini


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 24-J/19

Usluga godišnjeg servisa klorne stanice „Bikana“


Natječajna dokumentacija

Nabava goriva u 2019. godini


Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak:

RADOVI NA IZGRADNJI SABIRNOG KOLEKTORA ISTOK – nastavak
Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0012499


 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PREDMET NABAVE:

Radovi na izgradnji sabirnog kolektora istok – nastavak;

Ev. broj nabave 6-M/19


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

Naručitelj, VIRKOM d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica, OIB:55802054231,  pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:

Radovi  na izgradnji sabirnog kolektora istok – nastavak, Ev. broj nabave: 6-M/19. 

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: virkom-uprava@virkom.hr. Naručitelj naglašava kako primjedbe i prijedlozi koji budu pristigli na bilo koji drugi način neće biti razmatrani.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 15.03.2019. do 22.03.2019. godine.

Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje i na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

PRILOZI:

 1. Prijedlog dokumentacije o nabavi za Ev.broj nabave: 6-M/19
 2. Troškovnici
 3. Nacrti 1
 4. Nacrti 2
 5. Nacrti 3
 6. Nacrti 4

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Servis elektromotora u 2019. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Telefonske usluge u pokretnoj javno dostupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Umjeravanje i servisiranje vodomjera u 2019. god


Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Nabava novih vodomjera u 2019. god


 

 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Sanacija asfaltnih površina nakon popravka vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na području grada Virovitice u 2019. god.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Radovi na sanaciji okna na CS Lukač BPOV.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Izrada idejnog i glavnog projekta za object obrade otpadne vode od pranja pješčanih filtera vodocrpilišta BIKANA u Virovitici


 Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Aglomeracije Virovitica

Ev. Br. Nabave 7-V/17

Dokumentacija

01 UPOV_VT-Knjiga 1_2017_PS

02 UPOV_VT-Knjiga 2_2017_PS

03 UPOV_VT-Knjiga 3_2017_PS

04.1 UPOV_VT-Knjiga 4.1_2017_PS

04.2 UPOV_VT-Knjiga 4.2_2017_PS

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 PRVI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 DRUGI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 TRECI DIO

05.1 UPOV_VT-Knjiga 5.1 CETVRTI DIO

05.2 UPOV_VT-Nacrti_PS

07 Geodetska podloga i granica

OBAVIJEST O PRETH. SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSP. SUBJEKTIMA

Izvješće nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VIROVITICA

broj objave u EOJN: 2018/S 0F5-0011630


USLUGE PROVEDBE INFORMIRANJA JAVNOSTI I VIDLJIVOSTI PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA

broj objave u EOJN: 2018/S 0F5-0014347