Politika okoliša

Uprava organizacije Virkom d.o.o. je posvećena neprekidnom unapredenju sustava upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme

ISO 14001:2004

Svi zaposlenici organizacije VIRKOM d.o.o. su opredijeljeni i djeluju na sprečavanju i uklanjanju zagadivanja okoliša i u tom cilju:

  • Identificiraju sve aspekte koji imaju ili mogu imati utjecaj na okoliš u cilju sprečavanja njegovog zagadivanja
  • Obavljaju svoje poslovne aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima o zaštiti okoliša
  • Definiraju i provode pravila koja nisu predvidena zakonskim propisima, a u cilju poboljšanja sustava okolišem
  • Preventivno djeluju u cilju sprečavanja zagadenja i stalno unapreduju sustav upravljanja okolišem Štede resurse i energiju, smanjuju ili uklanjaju upotrebu štetnih tvari i kontrolirano postupaju s otpadom
  • Razmatraju mišljenja i prijedloge svih zainteresiranih strana i informiraju ih o vlastitom opredjeljenju za zaštitu okoliša.