Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Virkom d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Zakonom se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na slijedeće adrese:

 • putem pošte na adresu Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33 000 Virovitica
 • putem elektronske pošte na adresu službenika za informiranje: pravnasluzba@virkom.hr
 • predati osobno u Virkom d.o.o. u pisarnicu

Virkom d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 15/14)

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.

Povjerenik za informiranje – preuzimanje obrazaca

 
Službenica za informiranje:

Blaženka Špoljarić dipl. iur.
tel: 033 725 802
e-mail: pravnasluzba@virkom.hr

Zamjenica službenice za informiranje:

Emina Mijok, bacc.admin.publ.
tel: 033 721 304
e-mail: emina.mijok@virkom.hr

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TJV SUKLADNO ZPPI

 

Dokumenti prema Zakonu o pravu na pristup informacijama

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Virkom d.o.o. Virovitica objavljuje dokumente:

Donacije

 

PRAVILNIK O SPONZORIRANJU I DONIRANJU

 

Informacije o unutarnjem ustrojstvu

 

Uprava i odjeli

Ured direktora

Damir Marenić, dipl.ing. geol., Direktor

telefon: (033) 722-714

e-mail: damir.marenic@virkom.hr

Tehnička služba

Dražen Golub, dipl.ing.građ., Voditelj službe vodoopskrbe i odvodnje

telefon: (033) 725-821

e-mail: vodovod@virkom.hr

 

Zdravko Per,dipl.ing.stroj., Voditelj strojarskih poslova

telefon: (033) 725-803

e-mail: virkom-uprava@virkom.hr

 

Dr. sc. Slavko Kepec, Voditelj laboratorija

telefon: (033) 725-817

e-mail: laboratorij@virkom.hr

 

Ksenija Vukšić-Zidar, dipl.ing.teh.,

Voditelj poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

telefon: (033) 099-310-3434

e-mail: ksenija.zidar@virkom.hr

 

Financijsko-računovodstvena služba

Slađana Skupnjak, dipl.oec., Voditelj računovodstva

telefon: (033) 725-820

e-mail: racunovodstvo@virkom.hr

 

Informatička služba 

Boris Kelčec, mag.inf., Voditelj informatike

telefon: (033) 800-098

e-mail: informatika@virkom.hr

 

Pravna, kadrovska i opća služba

Blaženka Špoljarić, dipl.iur., Voditelj pravne, kadrovske i opće službe

telefon: (033) 725-802

e-mail: pravnasluzba@virkom.hr

Nadzorni odbor:

 • Dario Vranek, predsjednik
 • Vjekoslav Karaba, član-predstavnik radnika
 • Tihomir Majstorović, član
 • Marijan Podnar, član
 • Dražen Šešet, član
 • Ivan Jezerčić, član
 • Tomislav Kolec, član

 

Skupština:

 • Gradonačelnik grada Virovitice – Ivica Kirin, dipl.ing.
 • Načelnik Općine Suhopolje – Goran Doležal
 • Načelnik Općine Gradina – Josip Vučemilović-Jurić
 • Načelnik Općine Špišić Bukovica – Hrvoje Miler
 • Načelnik Općine Lukač – Đuro Bukvić

Povjerenstvo za reklamacije

Temeljem odredbi čl. 26. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 19/22), u Virkomu d.o.o. osnovano je povjerenstvo za reklamacije potrošača. Povjerenstvo pisanim putem odgovara na primljene reklamacije i pritužbe potrošača.

Podnošenje prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN broj 19/22) korisnici naših usluga svoje nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu iskazati Prigovorom.  Prigovor se podnosi u pisanom obliku najkasnije do isteka roka plaćanja, a može se podnijeti na jedan od sljedećih načina:

 • Neposredno u poslovnim prostorijama – sjedištu Društva, Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica
 • Putem pošte na adresu: Virkom d.o.o.,Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica
 • Putem elektroničke pošte Društva na: virkom@virkom.hr , pravnasluzba@virkom.hr

U slučaju podnošenja pisanih prigovora korisnicima će se na jedan od prethodno navedenih načina potvrditi zaprimanje prigovora.

Na prigovore korisnika Društvo će odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora u pisanom obliku.

Podnošenje reklamacija

Nakon primitka odgovora na pisani prigovor iz članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN broj 19/22), odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku iz članka 10. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača trgovačkog društva Virkom d.o.o., na koji je isto dužno odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka istog.

Podnošenje reklamacije može se podnijeti na jednak način kao i prigovor.

U slučaju podnošenja reklamacija korisnicima će se na jedan od prethodno navedenih načina potvrditi zaprimanje reklamacija.

Zadaća Povjerenstva za reklamacije potrošača je donošenje odluka na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom koja se odnosi na javne usluge potrošač može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke podnošenja pisanog prigovora i reklamacije ili postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga te posebnim zakonom koji se primjenjuje na pružatelja javnih usluga.

Članovi povjerenstva:

 • Blaženka Špoljarić, Virkom d.o.o., predsjednica Povjerenstva
 • Slađana Skupnjak, Virkom d.o.o., član Povjerenstva
 • Darko Jedvaj, Virkom d.o.o., član Povjerenstva
 • Boris Kelčec, Virkom d.o.o., član Povjerenstva
 • Zlatko Kovač, predstavnik udruge za zaštitu potrošača, član Povjerenstva

Kontakt