Vodoopskrba

1

 • Kralja Petra Krešimira IV 30
 • 33000 Virovitica
 • IBAN: HR7323600001500017726
 • rukovoditelj:
  Dražen Golub, dipl.ing.građ. 033 725 821
 • fax: 033 722 926
 • gsm: 098 343 401

Dokumentacija potrebna za priključak na javni vodoopskrbni i odvodni sustav

 • Dva izvoda iz katastarskog plana katastarske čestice koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu (original)
 • Izvadak iz zemljišne knjige, ne stariji od 6 mjeseci.
 • Građevinska dozvola ili preslika podnesenog zahtjeva nadležnom tijelu za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili uvjerenje iz Katastra da je građevina evidentirana prije 15.02.1968.
 • Troškovi priključka na vodoopskrbni sustav iznose 310,56 EUR  i plaćaju se odjednom
 • Troškovi priključka na vodoopskrbni sustav s daljinskim očitanjem iznose 413,69 EUR
 • Troškovi izdavanja posebnih uvjeta za priključak na javni odvodni sustav iznose 28,75 EUR 

 

Distribucijsko područje

Grad Virovitica sa naseljima:

Virovitica, Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Požari, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Sveti Đurađ,

Općina Špišić Bukovica sa sljedećim naseljima:

Špišić Bukovica, Bušetina, Lozan, Novi Antunovac, Okrugljača, Rogovac, Vukosavljevica

Općina Suhopolje sa sljedećim naseljima:

Suhopolje, Borova, Bukova, Budanica, Cabuna, Dvorska, Gačište, Gvozdanska, Jugovo Polje, Levinovac, Mala Trapinska, Nova Cabuna, Naudovac, Orešac, Pčelić, Pepelane, Pivnica Slavonska, Rodin Potok, Sovjak, Trnava Cabunska, Velika Trapinska, Zvonimirovo, Žiroslavlje

Općina Gradina, naselja

Gradina, Bačevac, Brezovica, Budakovac, Detkovac, Lipovac, Lug Gradinski, Majkovac Podravski, Mitrovica Gradinska, Novi Gradac, Rušani, Žlebina, Vladimirovac

Općina Lukač, naselja:

Lukač, Veliko Polje, Brezik, Budrovac Lukački, Brezovo Polje, Dijelka, Dugo Selo Lukačko, Gornje Bazje, Kapela Dvor, Katinka, Rit, Turanovac, Terezino Polje, Zrinj Lukački

Duljina vodoopskrbne mreže Virkom-a na dan 31.12.2023. iznosi 686,4 km. 

Posebni uvjeti za priključenje na javni vodoopskrbni sustav

Prema posebnim uvjetima izdanim od strane distributera svaki potrošač koji se ne pridržava neće biti priključen na javni vodoopskrbni sustav:

 

UVJETI PRIKLJUČENJA NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV:

 

Korisnik usluge javne vodoopskrbe  mora izvesti radove prema slijedećim uvjetima isporučitelja vodne usluge:

 • Na zahtjev korisnika usluge javne vodoopskrbe dopustiti će se da on sam izvede iskop, zatrpavanje i izrada vodomjernog okna koji su potrebni za priključenje na sustav javne vodoopskrbe uz uvjet da se radovi koje on izvodi obave zakonito i prema pravilima struke, te na njegov trošak.
 • Korisnik usluge javne vodoopskrbe dužan je izvesti radove prema posebnim uvjetima izdanim od strane isporučitelja vodnih usluga:

 

 • lokaciju ( položaj ) vodomjernog okna na kopiji katastarskog plana,
 • izvođenje vodomjernog okna svijetlog otvora 1,0 x 1,0  m od betona MB-20 ili ugradnju betonske cijevi minimalnog unutarnjeg promjera  Φ100 cm s poklopcem dimenzija 60 x 60 cm od čeličnog lima ili lijevanog željeza,
 • udaljenost vodomjernog okna od uličnog voda može iznositi max. 10 metara,
 • priključni cjevovod za kućne priključke treba izvesti od PEHD-e cijevi 16 bara, promjera 20 mm a za ostale objekte prema hidrauličkom izračunu,
 • cijevi i spojni materijal položiti u rov i zatrpati pijeskom ili rastresitim materijalom iz iskopa (bez kamenja i oštrih predmeta),
 • cijevi i sav spojni materijal trebaju biti atestirani za minimalni tlak 16 bara,
 • korisnik vodne usluge je dužan sve građevinske radove izvesti o vlastitom trošku, (iskop kanala, spojno mjesto na glavnom vodu, izrada vodomjernog okna) kao i urediti gradilište te ga dovesti  u stanje prije izvođenja radova,
 • korisnik vodne usluge u obvezi je platiti troškove priključka prije sklapanja ugovora

 

Isporučitelj javne vodne usluge  će po podmirenju troškova priključka, te po ispunjenju tehničkih uvjeta, izdati korisniku usluge javne vodoopskrbe potvrdu o sukladnosti za priključenje na javni vodoopskrbni sustav shodno čl. 174 st. 2 Zakona o vodama.

 

Korisnik usluge javne vodoopskrbe  svojim vlastoručnim potpisom prihvaća propisane posebne uvjete za priključak na javni vodoopskrbni sustav.