Zakoni i propisi

Popis zakonskih i drugih propisa

ZAKONI I DRUGI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA

ZAKON O VODNIM USLUGAMA

Zakon o vodnim uslugama ( NN br. 66/2019 )

ZAKON O VODAMA

Zakon o vodama ( NN br. 66/2019 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN br. 47/2023)

ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva ( NN br. 153/09 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( NN br. 56/13 )

Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva NN br. 154/14

NN br. 119/2015

NN br. 120/2016

NN br. 127/2017

NN br. 66/2019

UREDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA

NN br.70/23

( NN br. 14/2021 )  OD 16.07.2023. VAN SNAGE

ZAKON O GRADNJI

NN br. 153/2013

NN br. 20/2017

NN br. 39/2019

NN br. 125/2019

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

NN br. 153/2013

NN br. 65/2017

NN br. 114/2018

NN br. 39/2019

NN br. 98/2019

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

NN br. 120/2016

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi

NN br. 114/2022

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

NN br. 19/2022

JAVNA VODOOPSKRBA

ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 56/13 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

NN br. 64/2015

NN br. 104/2017

ZAKON O HRANI

Zakon o hrani ( NN br. 81/13 )

Zakon o izmjenama Zakona o hrani

Zakon o izmjenama Zakona o hrani NN br. 14/2014

Zakon o izmjenama Zakona o hrani NN br. 30/2015

Zakon o izmjenama Zakona o hrani NN br. 115/2018

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

NN br. 66/2011

NN br. 47/2013

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE

NN br. 28/2011 (OD 16.07.2023. VAN SNAGE)

NN br. 16/2014 (OD 16.07.2023. VAN SNAGE)

 

UREDBA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODNIH USLUGA          

NN br. 70/2023

 

PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA VODOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI

NN br. 24/2018

JAVNA ODVODNJA

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE

NN br. 28/2011 (OD 16.07.2023. VAN SNAGE)

NN br. 16/2014 (OD 16.07.2023. VAN SNAGE)

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

NN br. 9/2020

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA GRAĐEVINE ODVODNJE OTPADNIH VODA, KAO I ROKOVIMA OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

NN br. 3/2011

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA

NN br. 3/2020

PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA

NN br. 26/2020

CIJENA VODNIH USLUGA

UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA

NN br. 112/2010 (OD 16.07.2023. VAN SNAGE)

UREDBA O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE CIJENE VODNIH USLUGA

NN br. 70/2023

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

NN br. 82/2010

NN br. 83/2012

NN br. 151/2013

NN 116/2018

PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

NN br. 48/2019

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

NN br. 82/2010

NN br. 83/2012

NN br. 10/2014

NN br. 32/2020

PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

NN br. 32/2020

UREDBA O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA

NN br. 112/2010 (OD 16.07.2023. VAN SNAGE)

UREDBA O VREDNOVANJU UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA   

 NN 70/2023

 

 

ODLUKE

ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ VIRKOM – a d.o.o.

NN BR 147/2020